KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka Pomocy w Nowej Soli w sprawie świadczenia wychowawczego

 

I.                   DOSTĘPNOŚĆ  WNIOSKÓW

 

Druki  wniosków  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego dostępne  są  na  stronach:

1)      Aktualności – miasto -Nowa Sól - Rodzina 500+, ,

2)      Bip Nowa Sól – jednostka organizacyjna MOPS – zakładka - Rodzina 500+,

3)      MOPS Nowa Sól - zakładka Rodzina 500 plus.

 

oraz w   siedzibie MOPS   ul. Muzealna  46:

·         W Dziale     Świadczeń      Rodzinnych i Alimentacyjnych I piętro, pokoje nr 100, 101,102                                                   

·         w sekretariacie Ośrodka,

·         w pokojach pracowników socjalnych – w godzinach przyjęć klientów.

 

 

II.                SKŁADANIE  WNIOSKÓW 

 

1.  Termin składania wniosków – od 1 maja 2016 roku.

2. Wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i AlimentacyjnychI piętro, pokoje nr 100, 101

3. Godziny  przyjęć wniosków  w  okresie

od 1 maja

  • W poniedziałek -  w godz. od 8.00 – 15.30
  • Wtorek – piątek  -  w godz. od 8.00 – 15.00

3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą dostępne i mogą być składane również:

a) drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Platforma Informacyjno – Usługowa CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl.

b) poprzez udostępnioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Platformę Usług Elektronicznych – PUE.

c) poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną, spełniające wymogi określone przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Kto składa wniosek o świadczenie wychowawcze na dzieci

Matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sadu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Zawsze wniosek ma dotyczyć

TYLKO  TYCH  DZIECI, KTÓRE

WSPÓLNIE  ZAMIESZKUJĄ I  POZOSTAJĄ NA UTRZYMANIU WNIOSKODAWCY.

Co oznacza, że rodzina np. 5 osobowa, w której małżonkowie mają swoje dzieci z poprzednich związków i jedno wspólne i wszyscy razem zamieszkują, będą składali dwa wnioski: matka na swoje dziecko z poprzedniego związku i ojciec na swoje dziecko z poprzedniego związku, a w jednym z wniosków któryś z rodziców wpisze ich wspólne dziecko. Skład rodziny na obu wnioskach będzie taki sam.

 

Najważniejsze informacje o świadczeniach wychowawczych można będzie znaleźć w na stronie MOPS oraz na BIP 

 

Przepisy dotyczące programu Rodzina 500 plus wejdą w życie 1 kwietnia 2016 roku i od tego dnia będzie można ubiegać się o 500 zł na dziecko składając wniosek:

w MOPS przy ul. Muzealnej  46.

Wniosek oraz załączniki do wniosku są dostępne na stronie MOPS w  zakładce : ”Rodzina 500 plus” oraz pod tym artykułem  

Jednocześnie informujemy, iż od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+

Numer infolinii:  95 7 115 500,

Infolinia będzie działać  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00

Dodatkowo pytania można składać mailowo: na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto  informujemy, iż prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. będzie ustalane  od 1 kwietnia 2016 r.(tzn. nawet w przypadku złożenia wniosku ostatniego dnia czerwca prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 r. ).

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zgodnie z zapisami ustawy

USTALENIE I WYPŁATA

 

świadczenia wychowawczego,. następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

W przypadku wniosków składanych od miesiąca lipca i w następnych miesiącach prawo do świadczenia będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.  

  

Wszystkie informacje odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku  zawarte są w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 195) http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000019501.pdf  - link do ustawy

oraz w Rozporządzeniu z dnia 18 lutego 2016 roku (Dz.U. z dnia 19 lutego 2016 r. , poz. 214)  http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000021401.pdf  - link do rozporządzenia  

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na złożoność zagadnienia  nie będą udzielane drogą telefoniczną informacje rozstrzygające  uprawnienia klientów do świadczenia.

 

{rsfiles path="Piecset plus"}

 

 

 Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

 Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

 

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

 

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

Sukcesywnie na stronie Miasta oraz na stronie MOPS będą zamieszczane konkretne informacje odnośnie pobierania wniosków oraz godzin ich przyjmowania. 

 

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

 

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Na terenie Miasta Nowa Sól świadczenia będą wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

 

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

 

 

 

 

Pobierz informator