W czwartek 26 września o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli z bieżącej działalności za 2018 r.

4. Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Nowej Soli w 2018 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2019 r., oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku jednostek organizacyjnych gminy.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (10r).

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (12WPF).

8. Stanowisko Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2020.

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Witosa działki nr 440/1, 440/2 i 440/3).

10. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

12. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

13. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

14. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

15. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2019 r.

16. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

17. Wnioski i oświadczenia.

18. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ