oczyszczalniaZakończyła się realizacja pierwszych Kontraktów w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z końcem sierpnia zakończyła się „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli" oraz „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli". Beneficjentem środków jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

 

Projekt realizowany jest w Aglomeracji Nowa Sól i poza modernizacją Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody obejmuje również:

- budowę ok. 100 km sieci kanalizacji sanitarnej;

- budowę i wymianę ok. 49 km sieci wodociągowej;

- uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli, w tym:

budowę i renowację ok. 4 km sieci kanalizacji ogólnospławnej;

budowę 5 podziemnych zbiorników zapasowo-wyrównawczych;

modernizację Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Ceglanej.

W celu wyłonienia wykonawcy Kontraktu „Roz-budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli" przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego dnia 17.08.2009 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm z Zielonej Góry reprezentowanym przez P.R.I.B. SAN-BUD Sp. z o.o.

Pierwotna wartość Kontraktu wynosiła ok. 7 272 tys. PLN (netto), jednak w wyniku zawarcia aneksów i wykonania robót dodatkowych wartość wszystkich wykonanych prac wynosi ok. 8 155 tys. PLN (netto).

Zgodnie z Umową Prace rozpoczęły się 16.09.2009r., a miały zakończyć się w kwietniu 2011r.; jednak, ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji i wykonania prac dodatkowych czas realizacji Kontraktu został przedłużony do końca lipca 2011r.

W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli wykonano:

przebudowę budynku socjalno technicznego i hali filtrów, remont wieży napowietrzającej, remont wieży ciśnień, remont i modernizację odstojnika popłuczyn oraz pompowni wód popłucznych, dwa zbiorniki zapasowo - wyrównawcze wody pitnej o pojemności 1000 m3 każdy, budowę lagun na wody nadosadowe, budowę komory zasuw i komór pomiarowych (6 szt.), budowę pompowni ścieków, niezbędne instalacje wewnętrzne oraz rurociągi międzyobiektowe, automatykę obiektu, likwidację ZPW-2 w Zakęciu.

Głównym celem modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody była wymiana starych, wyeksploatowanych urządzeń technicznych i technologicznych, remont pomieszczeń socjalnych i technologicznych. Dzięki temu obiekt został unowocześniony i w pełni zautomatyzowany, poprawione zostały parametry jakościowe wody uzdatnionej oraz zmniejszone koszty eksploatacyjne.

Wydajność zmodernizowanego obiektu wy-nosi średnio 7 500m3/h, maksymalnie 10 000 m3/h.

Jakość wody odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dobra jakościowo, zdrowa woda dostarczana jest mieszkańcom Nowej Soli, Wrociszowa, Lubieszowa, Kiełcza, Starej Wsi i Rudna, a po zakończeniu budowy wodociągu (od 2012r.) także mieszkańcom Ciepielowa i Nowego Żabna.

Wykonawcą Kontraktu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli" jest firma KTS ELPOM S.A. z Nadarzyna. Wartość podpisanego Kontraktu pierwotnie wynosiła ok. 16 928 tys. PLN (netto), jednak po rozliczeniu wszystkich wykonanych Robót dodatkowych i zamiennych wzrosła o ok. 1 600 tys. PLN (netto) i wynosi ok. 18 518 tys. PLN (netto).

Prace na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej rozpoczęły się w październiku 2009r., zgodnie z Umową miały zakończyć się w maju 2011r., jednak ubiegłoroczna powódź spowodowała opóźnienia w realizacji Kontraktu, doprowadzając do wydłużenia realizacji inwestycji do końca sierpnia 2011r.

Modernizacja Oczyszczalni umożliwi odbiór ścieków nie tylko z terenu obecnej Aglomeracji obejmującej obszar miasta Nowa Sól, miejscowości: Rudno, Lubieszów, Wrociszów, Kiełcz, Ciepielów, Nowe Żabno, Modrzyca i Otyń, ale w przyszłości również z miejscowości leżących poza jej obszarem, które dotychczas nie są skanalizowane.

Istniejąca Centralna Oczyszczalnia Ścieków została wybudowana w latach 1996-1999 i jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia przed modernizacją nie spełniała wymagań określonych w Dyrektywie Europejskiej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i Rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 24 lipca 2006r. w zakresie ilości azotu w ściekach oczyszczonych oraz wymagała zmian w zakresie gospodarki osadami ściekowymi, ponieważ stosowany sposób ich przerabiania nie pozwalał na uzyskanie pełnej stabilizacji.

Obecnie, po zakończeniu modernizacji, Oczyszczalnia pracuje w układzie 3-stopniowego, mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków. Doprowadzone ścieki są oczyszczane w procesach mechanicznych na kracie i piaskowniku, a następnie biologicznie w komorach biologicznych z wydzielonymi kolejno strefami predenitryfikacji, defosfatacji biologicznej, denitryfikacji, nitryfikacji oraz w osadniku wtórnym. Dodatkowo proces oczyszczania biologicznego jest wspomagany poprzez dawkowanie związków chemicznych do strącania fosforu.

W ramach rozbudowy i modernizacji obiektu wykonano m. in.:

- modernizację piaskowników,

- modernizację budynku krat,

- modernizację zintegrowanych reaktorów biologicznych,

- modernizację osadników wtórnych,

- rozbudowę instalacji dozowania koagulantów PIX i PAX,

- likwidację stacji mechanicznego odwadniania osadów,

- modernizację stacji dmuchaw,

- likwidację komory pomiarowej osadu nadmiernego,

- likwidację poletka na zawiesinę mineralną.

Podstawowym celem Projektu jest spełnienie wymagań zawartych w polskich rozporządzeniach i dyrektywach UE dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych. Ponadto poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację szamb w wyniku skanalizowania 6 miejscowości w gminie Nowa Sól (Kiełcz, Ciepielów, Nowe Żabno, Wrociszów, Lubieszów i Rudno), 2 miejscowości w Gminie Otyń (Otyń i Modrzyca) oraz w dwóch nieskanalizowanych dzielnicach Nowej Soli (Pleszówek i Stare Żabno). Szacuje się, że po zakończeniu realizacji całej inwestycji z nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych będzie korzystało minimum 9,6 tys. mieszkańców Aglomeracji.

Uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanych, nowoczesnych obiektów Stacji Uzdatniania Wody i Centralnej Oczyszczalni Ścieków nastąpiło 7 października  z udziałem przedstawicieli władz samorządów realizujących Projekt, Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (projektantów, wykonawców robót, inwestora).

Zobacz także

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…

24 flis dotarł do Nowej Soli

W poniedziałek 6 lipca 24 Flis Odrzański Uraz - Szczecin zawitał do Nowej Soli. To flis szczególny, ponieważ został ochrzczony imieniem jego założycielki i wytrwałej organizatorki, Elżbiety Marszałek.

Więcej…

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…