radnii30 września osbędzie się sesja Rady Miasta. Porządek obrad: 

 

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Informacja nt. rozwoju gospodarczego miasta

4. Informacja dla Rady Miejskiej w Nowej Soli dotycząca pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

5. Informacja dotycząca działalności MOPS w Nowej Soli

6. Informacja z bieżącej działalności MOSIR oraz stowarzyszeń i klubów

sportowych w Nowej Soli – wrzesień 2011.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2011.

8. Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2011 (8r).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2011-2032. (4r)

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa hali sportowej przy ZSP Elektryk w Nowej Soli" 

11. Stanowisko Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2012.

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Nowa Sól - Miasto wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli oraz wszystkimi gminami powiatu nowosolskiego porozumienia w sprawie realizacji projektu pt.: "Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego" współfinansowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Muzeum Miejskim w Nowej Soli

15. Informacja nr KM 0057.4.0008.2011 z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2011 r.

16. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych w okresie międzysesyjnym

17. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011 r.

18. Interpelacje, wnioski i oświadczenia

19. Zamknięcie obrad

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…