1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności.

 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018r. poz. 1716 ze zm.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

Przekształceniu podlegają wyłącznie nieruchomości zabudowane budynkami:

  -  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
   - mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

  -  o których mowa wyżej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

    Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Nowa Sól. Nie trzeba składać wniosku, ponieważ do przekształcenia dochodzi z mocy prawa.
    Zaświadczenie będą wydawane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019r. i przesłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane. Tym samym okoliczność, że adresat nie przebywa pod tym adresem lub nie żyje, nie będzie miała znaczenia dla skuteczności samego doręczenia zaświadczenia.
    Zaświadczenie będzie także przekazane do:

  -  Sądu Rejonowego w Nowej Soli, który na tej podstawie dokona wpisu prawa własności gruntu oraz w dziale III wpisze roszczenie o opłatę za przekształcenie,
  -  Starostwa Powiatowego w Nowej Soli celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ?

    Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w niżej podanych terminach:

   - w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
   - w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu, gdy zachodzi potrzeba dokonania czynności cywilnoprawej dotyczącej lokalu (w tym przypadku do wniosku należy również dołączyć dokumenty uzasadniające potrzebę dokonania czynności prawnej, uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków, odpis księgi wieczystej nieruchomości).

    Wydanie zaświadczenia na wniosek (do pobrania w punkcie informacyjnym Urzędu lub TUTAJ ) podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku (wpłat można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól - Miasto 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466 z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”).

OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne.
    Roczna opłata przekształceniowa jest równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, która obowiązywałaby w dniu 01.01.2019r.
    Jeżeli opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie jest równa opłacie w 3 roku od aktualizacji.
    Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
    Wyjątkowo opłatę za przekształcenie za rok 2019 można wpłacić do dnia 29 lutego 2020r.
    Począwszy od 2020 roku, roczne opłaty przekształceniowe należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok – do 31 marca 2020r., za 2021 rok – do 31 marca 2021r., itd.

OPŁATA JEDNORAZOWA Z BONIFIKATĄ

    Właściciel gruntu w każdym czasie wnoszenia opłat (przez 20 lat), może zgłosić do Urzędu zamiar wniesienia opłaty jednorazowej. Pisemny wniosek w tej sprawie (do pobrania w punkcie informacyjnym Urzędu lub TUTAJ) należy złożyć po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu.
    Bonifikata od opłaty jednorazowej wynosi 60% i przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.
    Bonifikata nie przysługuje osobom, które:

   - posiadają zadłużenie wobec Gminy Nowa Sól – Miasto z tytułu z tytułu rocznych opłat przekształceniowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu obowiązujących do dnia przekształcenia, podatku od nieruchomości;
   - nie ujawniły w księdze wieczystej prawa własności do nieruchomości podlegającej przekształceniu;
   - których udziały w prawie do gruntu są związane z lokalami niemieszkalnymi
    w budynkach wielolokalowych.

    Po wniesieniu przez właściciela opłaty jednorazowej, Prezydent Miasta wyda z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu dołączy do wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia, Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250zł.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

    W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.
    W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.
    Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

   - 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego   wynosiła 1%,
   - 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,
   -33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

    W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

PRZEKSZTAŁCENIE WEDŁUG NOWYCH ZASAD A POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE NA PODSTAWIE „STAREJ” USTAWY Z 2005r.

Jeżeli w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli toczy się postępowanie w sprawie przekształcenia, wszczęte na podstawie ustawy z 2005r. i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018r., użytkownicy wieczyści mogą wystąpić o jego kontynuowanie na „starych” zasadach.

Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest złożenie do dnia 31 marca 2019r. oświadczenia o zamiarze prowadzenia dalszego postępowania na podstawie ustawy z 29 lipca 2005r.

Jeżeli użytkownicy wieczyści nie złożą oświadczenia, to prowadzone postępowanie zostanie umorzone, a przekształcenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r. w trybie nowej ustawy.

 

DRUKI!

UCHWAŁA 2019 - bonifikata

WNIOSEK JEDNORAZOWA OPŁATA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE DO 31.03.2019

 

 

Zobacz także

Nowosolska Paczka zagra ponownie!

15 września na Wodnym Świecie Nowosolska Paczka ponownie zagra dla dzieci z regionu. Do akcji włącza się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Bezpłatne badania słuchu

KIND Aparaty Słuchowe w poniedziałek  26 sierpnia 2019 roku zaprasza wszystkich mieszkańców Nowej Soli do nowoczesnego, mobilnego studia na bezpłatne badania słuchu.

Więcej…

Zapraszamy na obchody wydarzeń sierpniowych „Gorzów82”

31. sierpnia 1982 to niezwykle ważna data w historii Gorzowa. W tym dniu odbyła się największa opozycyjna demonstracja na terenie powojennej ziemi lubuskiej.

Więcej…