OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

Prezydent Miasta Nowa Sól poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688 ze zm.) oraz postanowienia uchwały nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010r., nr 101, poz.1480).

    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Celem przewodnim konsultacji jest umożliwienie, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.” wraz z formularzem konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania), jak również dostępne są w siedzibie urzędu – Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12, pok.115.

    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji zamieszczonego w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Wypełniony formularz należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól).

    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30.10.2019r.

    Termin zakończenia konsultacji: 12.11.2019r.

Z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor Generalny

 

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…