OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

Prezydent Miasta Nowa Sól poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688 ze zm.) oraz postanowienia uchwały nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010r., nr 101, poz.1480).

    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Celem przewodnim konsultacji jest umożliwienie, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.” wraz z formularzem konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania), jak również dostępne są w siedzibie urzędu – Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12, pok.115.

    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji zamieszczonego w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Wypełniony formularz należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól).

    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30.10.2019r.

    Termin zakończenia konsultacji: 12.11.2019r.

Z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor Generalny

 

Zobacz także

Rozbudowa żłobka na finiszu

Finalizujemy rozbudowę nowosolskiego żłobka - jesteśmy na etapie odbiorów końcowych robót budowlanych. W przyszłym tygodniu będą przeprowadzane kontrole Sanepidu i Straży Pożarnej, po ich pozytywnym wynikach, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej…

Przystępujemy do wyburzenia wieży

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że 25 listopada rozpocznie się rozbiórka wieży znajdującej się na terenie byłej fabryki nici Odra. W związku z tym, nastąpią utrudnienia w ruchu na obszarze sąsiadującym z terenem budowy.

Więcej…

Dzien Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, za ich trudną i ciężką pracę oraz niesienie pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim za wrażliwość i odporność – w dniu ich święta - dziękujemy.

Więcej…