Podczas sesji Rady Miejskiej w poniedziałek 30 grudnia, radni przyjęli budżet Nowej Soli na rok 2020. To kolejny prorozwojowy budżet!  Pełniący Funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól Maciej Jankowski, przedstawił go radnym. Wystąpienie M. Jankowskiego:

Panie Przewodniczący. Wysoka Rado.

 

    Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2020 rok. To kolejny rok z rzędu, gdy budżet Naszego Miasta przekroczył zarówno po stronie dochodów i wydatków kwotę 200 milionów złotych. Wpływ na jego wielkość mają nie tylko rosnące dotacje z budżetu państwa, ale przede wszystkim stale rosnące wpływy z podatków (zarówno PIT i CIT, jak i podatków od nieruchomości). Jestem przekonany, że realizacja tego bardzo proinwestycyjnego budżetu pozwoli Naszemu Miastu na kolejny krok na ścieżce rozwoju.  Mam nadzieję, że  potwierdzicie to Państwo w głosowaniu za uchwaleniem tego budżetu.

    Chciałbym przytoczyć kilka podstawowych założeń jakie przyświecają nam od lat przy konstruowaniu budżetów Nowej Soli:
1.    kształtowanie dochodów w oparciu o realne wykonanie,
2.    ustalenie wysokości podatków lokalnych na akceptowalnym poziomie
3.    planowanie wydatków bieżących Gminy do wysokości dochodów,
4.    ewentualne zaciągnięcie kredytów tylko i wyłącznie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
5.    stałe zwiększanie udziału środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji,
6.    oszczędne i racjonalne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących.

    Projekt budżetu na 2020 rok zakłada:
•    dochody Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 226.865.020 zł, a wydatki w  kwocie 255.667.442 zł,
•    planowane inwestycje w kwocie 80.022.250 zł, co stanowi 31,3% planowanych wydatków
•    deficyt w kwocie 28.802.422 zł

    Najważniejsze wydatki w ramach bieżącej działalności to:
•    rodzina – planowana kwota: 54.665.665 zł
•    oświata i wychowanie – planowana kwota: 49.679.812 zł
•    pomoc społeczna – planowana kwota: 15.863.642 zł
•    administracja publiczna – planowana kwota: 13.019.722 zł
•    gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota: 9.917.522 zł
•    transport i łączność – planowana kwota: 7.915.140 zł
•    kultura fizyczna – planowana kwota: 6.918.710 zł
•    kultura i ochrona dziedzictwa – planowana kwota: 5.846.550 zł
•    gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota: 5.099.100 zł
    Jest to budżet zakładający bardzo wysoki  poziom prorozwojowych inwestycji w mieście. Wśród nich są inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, ale jest także wiele nowych. Najważniejsze z nich to:
•    budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli etap II – planowana kwota: 10.500.000 zł
•    rozpoczęcie budowy drogi gminnej łączącej rondo ‘DOZAMET” z ulicą Brzozową i dalej Brzozową i Wyspiańskiego do skrzyżowania z ulicą Hutniczą-Wandy – planowana kwota: 6.114.478 zł
•    rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki, 1 Maja  – planowana kwota: 6.500.000 zł
•    budowa III etapu południowej obwodnicy Nowej Soli dotacja dla Województwa Lubuskiego – planowana kwota 3.218.360 zł
•    przebudowa skrzyżowania Wojska Polskiego – Kościuszki – Waryńskiego – planowana kwota 1.850.000 zł
•    kontynuacja budowy krytej pływalni – planowana kwota: 12.237.782 zł
•    rozpoczęcie budowy hali sportowej  – planowana kwota 6.416.603 zł
•    kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 10.356.904 zł
•    rozpoczęcie przebudowy budynku i terenu dawnego Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Seniorów – planowana kwota: 2.060.000 zł
    Nie zapominamy również o poprawie bieżącej infrastruktury miejskiej. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 10.060.057 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury i sportu kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to 4.705.137 zł. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że mówiąc o inwestycjach w roku 2020 mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta.
        Kończąc chciałbym podkreślić, że finanse Miasta są  w dobrej kondycji. Łączne, planowane zadłużenie  z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2020 roku wyniesie 68.922.432 zł, co stanowi 30,38 % planowanych dochodów. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest bardzo dobra.
    Jestem przekonany, że przedstawiony Państwu projekt budżetu jest najlepszym z możliwych. Przedkładając go Państwu Radnym robię to z czystym sumieniem i proszę o jego przyjęcie.

***

W sesji uczestniczył także senator Wadim Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli, który z zaangażowaniem omówił przyszłoroczny plan budżetowy (W. Tyszkiewicz był prezydentem Nowej Soli do listopada 2019 roku). Będąc prezydentem miasta planowaliśmy jego rozwój na 3-5 la to przodu i z konsekwencją go realizowaliśmy, dlatego Nowa Sól jest pięknym, kolorowym, europejskim, przyjaznym dla mieszkańców miastem, stawianym za wzór w całej Polsce. Nie jesteśmy miastem idealnym, ani najbogatszym, ani najpiękniejszym, ale przekształciliśmy się z brzydkiego kaczątka w dorosłego łabędzia dzięki konsekwentnej pracy - mówił między innymi senator Tyszkiewicz. Jego wystąpienie radni przyjęli z aplauzem.

 

Zobacz także

Zapraszamy do konkursów!

Nowa Sól kocha rowery -  jesteśmy przecież Rowerową Stolicą Polski 2019! Zapraszamy Państwa do rowerowych konkursów, w których można wygrać ciekawe nagrody: rowery oraz….kolację z prezydentem Jackiem Milewskim.

Więcej…

Mandaty za brak maseczki

W województwie lubuskim odnotowano w ostatnim czasie znaczący wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obserwujemy również niepokojący trend coraz słabszego przestrzegania obostrzeń sanitarnych dotyczących zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego.

Więcej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Więcej…