30 stycznia 2020 r. o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2020 w mieście Nowa Sól.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020 (1r).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomość i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.

12. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty od rocznych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Nowa Sól.

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Nowa Sól do Związku Miast Polskich.

15. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

16. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.

19. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

20. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.

21.  Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2019 rok.

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2019 rok.

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki  Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2019 rok.

25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych  i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2019 rok.

26. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2019 rok.

27. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2019 r.

28. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

29. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

30. Wnioski i oświadczenia.

31. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można oglądać na żywo TUTAJ

 

Zobacz także

Startuje ebilet w SubBusie

W dniach 4-5 marca 2020 r. nastąpi uruchomienie usługi E-Biletu w MPK SUBBUS! Od tego dnia uruchomiona zostanie sprzedaż kart Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego, które będą jedynym nośnikiem biletów elektronicznych na terenie obsługiwanym przez MPK SUBBUS oraz korzystanie z nich w pojazdach MPK SUBBUS.

Więcej…

Zniesiono zakaz wchodzenia do lasu

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Więcej…

Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli

Realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej i przyczyni się do minimalizowania skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku. Prace związane z budową nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi na terenie Nowej Soli oraz gminy Otyń mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony życia i mienia ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu.

Więcej…