16 czerwca w Warszawie Łukasz Kozłowski, szef Stowarzyszenia Odra dla Turystów odebrał z rąk wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Mokswy, powołanie do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powołanym na 4-letnią kadencję. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) do zakresu działania Rady należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz ochrony przed skutkami suszy, a w szczególności:

   przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie,

   opiniowanie projektów planów i programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami,

   opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami,

   opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12 ustawy,

   opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 zadania Wód Polskich ust. 9,

   opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej,

   wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej składa się z 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną.

Łukasz Kozłowski jest jedynym przedstawicielem z województwa lubuskiego w Radzie.

 

Zobacz także

17 września - Nowa Sól pamięta!

17 września obchodzimy dwie ważne dla naszego kraju daty. Tego dnia w roku 1939 doszło do napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Więcej…

Rozpoczął się remont elewacji dworca PKP w Nowej Soli

Ostatnim elementem remontu dworca, który jest siedzibą Centrum Obsługi Pasażerów oraz Straży Miejskiej, jest remont elewacji budynku. 

Więcej…

Jedyny taki spływ kajakowy

Po raz czwarty odbył się Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Olimpiad Specjalnych. Współorganizatorem był między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

Więcej…