Warunki zatrudnienia : umowa o pracę – etat

I. Wymagania niezbędne :
1. Spełnienie jednego z poniższych warunków :
- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym,
- lub wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub
pokrewnym i minimum dwuletni staż pracy.
2. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
3. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe :
1. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
jednostek organizacyjnych samorządu, a głównie funkcjonowania placówek
oświatowych.
2. Znajomość obsługi komputera oraz programów Word, Exel, księgowości budżetowej
i obsługi bankowości oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych.
3. Samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
kreatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka
kultura osobista.
III. Zakres obowiązków
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługa kancelaryjną.
4. Prowadzenie dziennika podawczego korespondencji wpływającej do MZdOP,
rejestrowanie pism oraz przekazywanie ich do odpowiednich komórek,
z zachowaniem tajemnicy służbowej.
5. Prowadzenie rejestru wysyłki korespondencyjnej i jej wysyłanie, ewidencja znaczków
pocztowych.
6. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
7. Obsługa sekretarska narad i spotkań organizowanych przez kierownika.
8. Obsługa kserokopiarki, faxu i innych urządzeń technicznych.
9. Dokonywanie drobnych zakupów na potrzeby Zespołu.
10. Sporządzanie przelewów w programie bankowości internetowej.
11. Pełnienie obowiązków kasjera z pełną odpowiedzialnością materialną za powierzone
wartości pieniężne.
12. Prowadzenie dokumentacji kasowej i sporządzanie raportów kasowych w programie
księgowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją dotyczącą gospodarki
kasowej.
13. Przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pożyczek
mieszkaniowych z ZFŚS, składanych przez pracowników, rencistów i emerytów
przedszkoli i MZdOP.
14. Bieżące prowadzenie indywidualnych kartotek spłat pożyczek mieszkaniowych
i comiesięczne uzgadnianie sald z główną księgową.
15. Prowadzenie składnicy akt.
IV. Wymagane dokumenty
1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie ( spis dokumentów),
2. list motywacyjny podpisany odręcznie ( brak własnoręcznego podpisu powoduje
niespełnienie wymagań formalnych).
3. kwestionariusz osobowy - wzór dostępny na stronach internetowych.
4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej.
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postepowanie karne.
8. oświadczenie o niekaralności.
9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
wymienionym stanowisku - własnoręcznie podpisane.
Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w terminie do
27 lipca 2020 r. w kadrach ( pok. Nr 7 ) Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej
Soli przy ul. Jaracza 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stanowisko Referent
ds. administracyjno - księgowych”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród
ofert na rozmowy kwalifikacyjne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta
Nowa Sól w zakładce Edukacja (www.nowasol.pl), na stronie internetowej BIP Miejskiego
Zespołu do Obsługi Przedszkoli oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Zespołu
do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ul. Jaracza 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być
opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1282) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119,
str.1).
Kierownik MZdOP
Alina Podlewska

Lista kandydatów na stanowisko - referent

Zobacz także

Budowa ul. Słonecznikowej zakończona

Zakończyła się budowa ulicy Słonecznikowej na Starym Żabnie – wykonano jezdnię o szerokości 5,00 m i długości ok. 691 m wraz z chodnikami o szerokości 2 m.

Więcej…

Informacja o wynikach naboru w MZdOP

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH
W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI.

Więcej…

Zapraszamy na spacer po Nowej Soli

Przewodnicy Lubuscy zapraszają na bezpłatny spacer po Nowej Soli podczas którego uczestnicy będą poznawać ciekawe obiekty w mieście.

Więcej…