Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00027702/1

obręb 3 miasta Nowa Sól

ul. Arciszewskiego 7
działka nr 493/3
o obszarze 0.0358ha

udział w gruncie 0,045

lokal mieszkalny nr 12

o powierzchni użytkowej 25,82m2

jeden pokój oraz kuchnia + pomieszczenie gospodarcze na klatce schodowej oficyny o powierzchni 4,18m2
WC wspólne na klatce schodowej

położony na  parterze
(w oficynie)

22.500,00 zł

2.000,00 zł

2.

ZG1N/00022575/6

obręb 3 miasta Nowa Sól,

ul. Wrocławska 9

działka nr 554/7
o obszarze 0.0367ha

działka nr 554/9
o obszarze 0.0096ha

łącznie 0.0463ha

 

udział w gruncie 0,040

 

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2256

lokal mieszkalny nr 10

o powierzchni użytkowej 33,90m2

 jeden pokój oraz kuchnia

WC wspólne na klatce schodowej,

położony na poddaszu (III kondygnacja)

100.000,00 zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków

10.000,00 zł

 

3.

ZG1N/00031299/3

obręb 2 miasta Nowa Sól,

ul. Orzeszkowej 4

działka nr 966/1
o obszarze 0.1262ha

 

udział w gruncie 0,120

lokal mieszkalny nr 4

o powierzchni użytkowej 67,77m2

trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, WC i spiżarnia

do lokalu przynależą: piwnica o pow. 19,75m2 i komórka w budynku gospodarczym o pow. 5,20m2,

położony na I piętrze

140.000,00 zł

14.000,00 zł

4.

ZG1N/00019182/0

obręb 2 miasta Nowa Sól,

ul. Traugutta 6

działka nr 50/1
o obszarze 0.0183ha

 

udział w gruncie 0,102

lokal mieszkalny nr 3

o powierzchni użytkowej 31,17m2

jeden pokój, łazienka z WC oraz kuchnia,

położony na parterze

81.000,00 zł

 

8.000,00 zł

 

5.

ZG1N/00025947/6

obręb 1 miasta Nowa Sól

ul. Zielonogórska 21

działka nr 993

o obszarze 0.0722ha

udział w gruncie 0,114

lokal mieszkalny nr 5

o powierzchni użytkowej 47,58m2

dwa pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC

położony na I piętrze

98.000,00 zł

10.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2018.2174 ze zm.) 

Poprzednie przetargi na lokal z pozycji nr 1 odbyły się w dniach: 28.06.2019r., 08.08.2019r.

Przetarg odbędzie się 25 października 2019r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 21 października 2019r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia
i pełnomocnictwa notarialne,

-  w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 3882583, w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 1 października 2019 roku:

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 900 – 920

- ul. Traugutta 6/3 w godzinach 930 – 950

- ul. Zielonogórska 21/5 w godzinach 1000 – 1020

- ul. Orzeszkowej 4/4 w godzinach 1030 – 1050

- ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1100 – 1120

w dniu 8 października 2019 roku:

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 900 – 920

- ul. Traugutta 6/3 w godzinach 930 – 950

- ul. Zielonogórska 21/5 w godzinach 1000 – 1020

- ul. Orzeszkowej 4/4 w godzinach 1030 – 1050

- ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1100 – 1120

w dniu 15 października 2019 roku:

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 900 – 920

- ul. Traugutta 6/3 w godzinach 930 – 950

- ul. Zielonogórska 21/5 w godzinach 1000 – 1020

- ul. Orzeszkowej 4/4 w godzinach 1030 – 1050

- ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1100 – 1120