Zobacz także:

Wyniki II turnieju tenisa stołowego

W hali MOSiR przy ulicy Św. Barbary w Nowej Soli rozegrano kolejny turniej tenisa stołowego w ramach "Grand Prix Nowej Soli '2020". Były to drugie zawody z cyklu 5 imprez zaplanowanych w ramach tegorocznych rozgrywek.

WYNIKI

Finał 16. Turnieju Mikołajkowego im. Radka Druciaka

W Nowej Soli rozegrano mecze finałowe w ramach 16. Turnieju Mikołajkowego im. Radka Druciaka. Przypomnijmy, rozgrywki mają charakter charytatywny. Zebrane środki w tym roku zostaną przeznaczone na prezenty dla starszych, samotnych osób.

Więcej…

Grand Prix Nowej Soli '2020 w tenisie stołowym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada coroczny otwarty turniej tenisa stołowego "Grand Prix Nowej Soli 2019". Turniej odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.

Więcej…

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SOLI ogłasza nabór na stanowisko Gospodarz Obiektu Sportowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

1. Wymagania niezbędne

· wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, techniczne, wychowanie fizyczne),

· staż pracy - minimum 4-letni,

· doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, elektroniki, automatyki, mechaniki, CO, wentylacji, uzdatniania wody,

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

· obywatelstwo polskie

2. Wymagania dodatkowe

· znajomość przepisów z zakresu ustaw: o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, o kulturze fizycznej i sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustaw i innych aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także związanych z organizowaniem działalności obiektu sportowego,

· znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,

· znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń,

· posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji/dozoru instalacji i

urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji/dozoru instalacji i urządzeń cieplnych,

· umiejętność posługiwania się komputerem na podstawowym poziomie w zakresie pakietu MS Office,

· doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym,

· komunikatywna znajomość języka angielskiego,

· prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań

· nadzorowanie pracy konserwatorów (pracowników technicznych) obiektu,

· okresowe przeglądy, konserwacja, bieżące naprawy systemów technologii basenowej,

· uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,

· nadzór techniczny, kontrola parametrów poszczególnych technologii obiektu sportowego (uzdatnianie wody, wentylacja itd.)

· koordynacja bieżących napraw i remontów obiektu,

· dbałość o oszczędne gospodarowanie energią cieplną, elektryczną, wodą i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

· prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej, sporządzanie dziennych raportów pracy,

· przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż.,

· przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu Pływalni Krytej Solan.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· wymiar czasu pracy – pełny etat, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

· rodzaj pracy – umowa o pracę,

· dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ( zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

· świadczenia o charakterze socjalnym,

· planowy termin zatrudnienia 18.11.2019r.

5. Wymagane dokumenty

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

· życiorys – CV – własnoręcznie podpisany,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kserokopie świadectw pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

· kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

· oświadczenie o niekaralności,

· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

· kwestionariusz osobowy wraz z numerem telefonu,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach - I etap – weryfikacja dokumentów, - II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą:

· złożone w wskazanej formie i terminie,

· zawierać, wymagane na dane stanowisko, udokumentowane kwalifikacje,

· zawierać klauzulę uprawniającą do przetwarzania danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

    Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Soli pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.
    Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).
    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
    Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.
    Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor MOSiR Nowa Sóltel. 68 387 55 20

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Gospodarza/Konserwatora MOSiR” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2 do dnia 06.11.2019 r.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63