1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
27-11-2014 12:29

Aktualności

Miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

DEN 2014Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Wadim Tyszkiewicz podziękował nauczycielom i dyrektorom nowosolskich przedszkoli, podstawówek i gimnazjów za kształcenie i wychowywanie nowego pokolenia młodzieży.
Kształtowanie postaw młodych nowosolan, to wielkie wyzwanie we współczesnym świecie. Praca nad wykształceniem ludzi otwartych na świat, dobrze go rozumiejących radosnych i dumnych z naszej małej Ojczyzny to zadanie trudne i ambitne – mówił podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej prezydent Tyszkiewicz. Dlatego dziękuję Państwu za zaangażowanie w tworzenie partnerskich relacji z młodzieżą, szacunek i podejmowany codziennie wysiłek – dodał prezydent.

Podczas uroczystości wyróżniono nauczycieli za  szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Jolanta Pańczak – nauczyciel informatyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – za szczególne zaangażowanie w realizację zadań wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły; za pełnienie roli koordynatora IV Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! i osiągnięcia w tym konkursie oraz za pełnienie funkcji administratora strony internetowej szkoły.

Dariusz Cichocki - nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – za zaangażowanie i pasję w wykonywaniu zawodu nauczyciela, wysokie lokaty uczniów na zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz szczególnie za osiągnięcie przez byłego wychowanka tytułu Mistrza Europy i Mistrza Świata oraz dwukrotnie zdobyty złoty medal na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie.

Danuta Brysik - nauczyciel języka niemieckiego, muzyki i oligofrenopedagogiki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli w Nowej Soli – za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań; za przygotowanie uczniów do Parady Solan; rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; założenie szkolnego kółka teatralnego „Qrtyna" i kółka muzycznego; za wkład pracy w przygotowanie oprawy muzycznej i artystycznej wielu imprez szkolnych i miejskich; wystawienie spektaklu teatralnego w ramach X Edycji Konkursu z Języka Niemieckiego „Wir suchen Matrosen".

Mirosława Partyka - nauczyciel matematyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli – za aktywny udział w pracy organów szkoły; społeczne pełnienie funkcji zastępcy dyrektora szkoły; za laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki; za wysokie lokaty uczniów w konkursach ogólnopolskich Kangur Matematyczny i Oxford a także w konkursach matematycznych na szczeblu powiatowym i międzyszkolnym.

Bernadeta Nawrocka - nauczyciel muzyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli – za różnorodne działania teatralne, wokalne, taneczne na forum szkoły i miasta; za kreatywność, innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań w artystycznym procesie tworzenia.

Lesław Szapiel – nauczyciel historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 – za wieloletnią rzetelną pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą; prowadzenie Koła Historycznego i organizację licznych konkursów historycznych; za laureata wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z Historii i społeczeństwa oraz osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym i międzyszkolnym.

Romana Piechota – nauczyciel nauczania zintegrowanego i przyrody, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 – za całokształt pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań; za aktywny udział w życiu szkoły i środowiska oraz osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce.

Małgorzata Maciejewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka – za szczególne zaangażowanie w realizację zadań wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły; za pełnione funkcje w szkole związane z realizacją dodatkowych zadań oraz za nadzór nad realizacją projektu unijnego, pn. "Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III"

Danuta Kaźmierczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka – wykonywanie zadań wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków, organizację wielu szkolnych konkursów i liczne osiągnięcia uczniów w konkursach, m. in. Konkursie Ekologicznym, Konkursie Misyjnym „Mój szkolny kolega z misji", „Kalendarz adwentowy", a także I miejsce w Biegu Solan i I miejsce drużynowe w Minibiegu Solan.

Andrzej Bączykowski – nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka – za pełnienie roli głównego organizatora Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Młodzików i Dzieci w judo; sukcesy podopiecznych w zawodach judo w kraju i za granicą; za inicjatywę zorganizowania cyklicznej masowej imprezy szkolnej pod nazwą Ósemka biega

Anna Stanisławska – pedagog szkolny Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli – za duży wkład pracy w przygotowanie Szkolnego Programu Profilaktyki; za zaangażowanie młodzieży w szereg akcji i inicjatyw o charakterze wychowawczym i prozdrowotnym, np. projekty „Szkoła bez przemocy", „Tydzień profilaktyki zdrowia" , „Zachowaj Trzeźwy Umysł", za pełnienie funkcji Szkolnego Koordynatora ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i utworzenie Koła Decoupage.

Wioleta Maćkowiak – nauczyciel języka polskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli - za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego; za laureata Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w roku 2012 i 2013 oraz finalisty w 2014 roku i inne osiągnięcia na szczeblu krajowym i wojewódzkim; za sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim, prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz organizację szkolnych akademii i uroczystości.

Lidia Staniszewska – nauczyciel matematyki Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – za bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone w egzaminach gimnazjalnych; innowacyjne działania w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi; za laureata Konkursu Przedmiotowego z Matematyki; ścisłą współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji projektu „Wespół zespół z Matematyką bez granic"; za pełnioną funkcję szkolnego Rzecznika Praw Ucznia oraz za organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz aktywną pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego

Bożena Szymczak – nauczyciel geografii Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – za bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone w egzaminach gimnazjalnych; innowacyjne działania w zakresie opracowania i wdrażania indywidualnych programów nauczania z geografii dla uczniów szczególnie uzdolnionych; za laureata w Konkursie Przedmiotowym z Geografii; za wkład pracy w organizację szkolnych uroczystości oraz imprez i konkursów pozaszkolnych

Beata Sasin – nauczyciel religii– Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli – za laureatów Konkursu Biblijnego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty; laureatów w Diecezjalnych i Powiatowych Konkursach Recytatorskich, Literackich i Muzycznych oraz za szeroką działalność charytatywną, m in. realizację w szkole akcji zielonogórskiego Hospicjum „Pola nadziei", współpracę z misjonarzami Republiki Czad i Botswany w realizacji programu „SOS dla Afryki", współpracę z Oddziałem Dziecięcym Szpitala, pomoc na rzecz Domu Dziecka oraz działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Szkolnego Koła Caritas.

Renata Szulc – nauczyciel języka polskiego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli - za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej potwierdzone w egzaminach gimnazjalnych; rozwijanie wśród uczniów poczucia piękna i estetyki polskiej mowy poprzez coroczne sukcesy jej podopiecznych w konkursach „O szczyptę soli" oraz „Moje wakacje";
sukcesy uczniów w XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Słupsk 2014, oraz za wkład pracy w zwycięstwo szkoły w tegorocznej edycji Gimnazjady.

Grażyna Sokół – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowej Soli – za przedsięwzięcia na rzecz podniesienia jakości pracy przedszkola; realizację zadań wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków; dbałość o własny rozwój zawodowy oraz aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów wychowawczych

Dagmara Szczecińska – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowej Soli – za sumienną pracę, miły i serdeczny stosunek do dzieci oraz liczne osiągnięcia w pracy; szczególnie za organizację i uczestnictwo w ciekawych warsztatach dla dzieci oraz nauczycieli również w ramach współpracy międzynarodowej międzyprzedszkolnej oraz za zdobycie II miejsca w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning" i zdobycie nagrody za II miejsce w kategorii przedszkola.

Anna Krześniak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 5 w Nowej Soli – za kreatywność, pomysłowość i przykładne wykonywanie codziennych obowiązków; za opracowanie i wdrożenie nowych programów „Przyjaciele Zippiego", „Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych", „Strażnicy Przyrody", „Metoda dobrego Startu"; realizację wielu akcji wewnątrzprzedszkolnych oraz lokalnych, takich jak „Dzień Bociana, Dzień Kota, kampanii społecznej „Cała Polska czyta Dzieciom" oraz za utworzenie Przedszkolnego Koła LOP

Hanna Rozynek - nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 6 w Nowej Soli – za prowadzenie kroniki przedszkolnej; za organizację i prowadzenie rad szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli oraz dla rodziców; przygotowanie dzieci do różnego rodzaju konkursów i osiągane przez nich sukcesy oraz za działania na rzecz promocji przedszkola.

Dorota Świtała - nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 7 w Nowej Soli – za duży wkład pracy w opracowanie koncepcji pracy przedszkola pod kątem rozbudzania u dzieci zainteresowań sztuką, muzyką i teatrem oraz realizacji zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych a także wzorową współpracę z rodzicami i aktywność w pozyskiwaniu sponsorów dla przedszkola.

Ewa Banasiak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 8 w Nowej Soli – za przygotowywanie i osiąganie przez dzieci wysokich miejsc w konkursach, przeglądach, teatrzykach dziecięcych; przygotowywanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych; podejmowanie efektywnej działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania oraz opracowywania autorskich programów i publikacji.

Lidia Suska - nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 9 w Nowej Soli – za opracowanie programu profilaktyczno-edukacyjnego „Raz, dwa, trzy –ćwiczę ja, ćwicz i ty", opracowanie programu promocji zdrowia „W zdrowym ciele zdrowy duch" i uzyskanie przez przedszkole Certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie"; stosowanie aktywizujących i twórczych metod w pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz cykliczną współpracę z instytucjami wspierającymi proces kształcenia.

Róża Radzięta - nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli – za edukację prozdrowotną i autorski program „Razem z Pluszowym Misiem"; za autorski program z zakresu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas" oraz za redagowanie bezpłatnego kwartalnika dla rodziców i dzieci „Tęczowa jedenastka" .

Anna Stramska - nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 12 w Nowej Soli – za innowacje pedagogiczną „Zdrowy i bezpieczny świat przedszkolaka"; za autorski program „Przedszkolak bliżej Europy" oraz społeczne prowadzenie zajęć logopedycznych i artystycznych popołudniowych.

 

 

Prezydent w Czarno na Białym

czarno na białymTNV24 w programie Czarno na Białym, wyemitował w środowy wieczór odcinek  pt. „Kontrowersyjny prezydent" z udziałem prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Gdy przed miesiącem prezydent Nowej Soli ostro skrytykował rząd za kolejną pomoc finansową dla kopalni - usłyszała o nim cała Polska. A zareagował tak, bo gdy upadały nowosolskie fabryki i bezrobocie sięgało blisko 40 proc., jego miasto pomocy nie dostało. "Czy nasze dzieci mają inne żołądki?" - pytał retorycznie Wadim Tyszkiewicz. Naraził się górnikom, ale zyskał uznanie mieszkańców swojego miasta - zapowiada materiał TVN24. 

Całość można obejrzeć tutaj.

Nowosolska Policja apeluje o ostrożność

policja logoPolicja apeluje o ostrożność i rozwagę w rozmowach i kontaktach z nieznajomymi którzy przychodzą do domu bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji.

Problem oszustw dotyka przede wszystkim osoby starsze i samotne. Osoby te są narażone na utratę niekiedy całego dorobku życia. Metoda działania przestępców jest różna. Oszuści podają się za członków rodziny, przedstawicieli instytucji, handlarzy czy robotników. Tym razem oszust, który zapukał do drzwi 85-letniej mieszkanki Nowej Soli podał się za pracownika Urzędu Miejskiego. Mężczyzna odwiedził starszą kobietę 7 października około godziny 13.30. Nieznajomy mężczyzna zadzwonił domofonem i podał się za urzędnika. W rozmowie z kobietą przekonywał, że Urząd Miasta dofinansowuje osoby, które ukończyły 80 lat z funduszu Unii Europejskiej. Przedstawił kobiecie formularz do wypełnienia. Skoncentrowana na dokumentach kobieta nie zauważyła, że nieproszony gość był oszustem, który wykorzystując chwilę nieuwagi ukradł z jej mieszkania 11 tysięcy złotych. Dopiero po wizycie seniorka zorientowała się, że brakuje jej oszczędności.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Najczęściej wystarczają zwykłe środki ostrożności i kilka podstawowych rad, by nie paść ofiarą oszustów:

• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj,

• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok,

• jeśli musisz kogoś wpuści, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny,

• nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty; jeśli to niemożliwe przed podpisaniem skonsultuj się z kimś z rodziny,

• nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące; sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny; oddzwońmy do niego lub skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi,

• mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym,

• nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

 

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Prezydent Tyszkiewicz uczestniczył w debacie o samorządzie

prezydent transmisja 2W Pałacu Prezydenckim odbyła się dziś konferencja „Aktywność obywatelska - wybory i nie tylko" zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski" W konferencji uczestniczył prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Celem debaty z udziałem ekspertów, przedstawicieli nauki, mediów, organizacji samorządowych i pozarządowych, rządu i parlamentu było poszukiwanie sposobów i działań, które wpłyną na zwiększenie aktywnego współdziałania obywatelskiego w ich wspólnotach samorządowych, a także na aktywność wyborczą obywateli podczas nadchodzących wyborów samorządowych.

Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób zwiększyć uczestnictwo obywateli w działaniach samorządu terytorialnego i dlaczego warto wziąć udział w wyborach samorządowych.

Kokardy Narodowe na Święto Niepodległości

kokarda narodowaBiel i czerwień-polskie barwy narodowe – są pięknym symbolem naszego patriotyzmu i inspiracją do lepszej pracy, i nauki dla Ojczyzny. Zbliża się jedno z ważniejszych świąt narodowych- Święto Odzyskania Niepodległości. W ubiegłym roku, Komitet Budowy Pomnika Bohaterom Walk o Polskę, zainicjował w Nowej Soli Tydzień Patriotyzmu, podczas którego odbyło się 70 uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych, w szkołach, przy sklepach i kościołach, a kilkuset wolontariuszy kwestowało na rzecz budowy nowego pomnika. W tym roku Komitet inicjuje nową akcję: 11 listopada, przypnijmy biało-czerowną Kokardę Narodową. Poprzez sprzedaż kokard, Komitet chce zebrać ok. 10 tysięcy złotych. W ich produkcję, zaangażowało się już bardzo wiele osób: przede wszystkim nauczyciele i młodzież szkolna, stowarzyszenia, instytucje i osoby prywatne. Do zrobienia jest 5 tysięcy kokard – każda z nich będzie sprzedawana po 2 złote. W ten sposób pieniądze zasilą konto Komitetu, a to przybliży go do budowy wspomnianego pomnika. Zachęcamy Państwa do włączenia się w tę piękną i szczytną akcję. Będziemy na bieżąco informować, kiedy i gdzie odbędzie się sprzedaż kokard.

Komitet prosi o zgłaszanie informacji o organizowanych w Nowej Soli wydarzeniach upamiętniających Odzyskanie przez Polskę Niepodległości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 4590350. Tygodnik Krąg natomiast opublikuje galerię Święta Niepodległości.

 

Trochę historii..

Polskie barwy narodowe – chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa oraz kokarda narodowa – wywodzą się od chorągwi i proporców używanych od średniowiecza przez książęta i królów polskich. Były to płaty materii osadzone na drzewcu, na których umieszczano herby lub inne znaki osobiste symbolizujące władcę.

Książęce i królewskie czerwone chorągwie i proporce ze znakiem Orła Białego, ze względu na osobę panującego, posiadającego władzę zwierzchnią nad wszystkimi ziemiami, stały się z czasem chorągwiami całego Królestwa Polskiego, a tym samym drugim obok herbu znakiem państwowym.

Oprócz Orła Białego na chorągwi, przysługującego wyłącznie głowie państwa oraz biało-czerwonych chorągwi i proporców, inną formą stosowania polskich barw narodowych były (najczęściej) jedwabne, okrągłe, białe kokardy, pochodne od barwy Orła Białego. Umieszczano ja od początku XVIII wieku na nakryciach głowy formacji piechoty. Po reformach Sejmu Wielkiego, wraz z wprowadzeniem jednolitego wojska narodowego i jednolitego umundurowania, kokardę w barwach narodowych wprowadzono na nakrycia głowy wszystkich formacji.

W dobie Sejmu Czteroletniego białe kokardy uzupełniano czerwoną wstążką w środku. Białe kokardy noszono także na kapeluszach, rogatywkach i czakach Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, na nich zaś niewielki – krzyż kawalerski – jako znak rycerski.

Zmianę przyniosło Powstanie Listopadowe, podczas którego Sejm 7 lutego 1831 r. podjął uchwałę w sprawie kokardy narodowej, wprowadzając kokardę biało-czerwoną, wywodząca się od barw herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej, sankcjonujący używane dotychczas zwyczajowo barwy, pochodne od herbu Orła Białego i Pogoni umieszczanych w czerwonym polu tarczy herbowej. Barwę czerwoną umieszczono, jako wewnętrzny krąg („serce") okrągłej białej kokardy, stanowiącej jej „otok". Biało-czerwone kokardy w barwach narodowych, używane od 1831 r. przez powstańców towarzyszyły uczestnikom polskich demonstracji patriotycznych oraz członkom niepodległościowych organizacji.

Według ustawy z 1 sierpnia 1919 r. Chorągiew Rzeczypospolitej przysługiwała Naczelnikowi Państwa, a następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej, podnoszono ją nad siedzibą Prezydenta w Belwederze i na Zamku Królewskim w Warszawie. Użyto jej także podczas zaślubin Polski z Bałtykiem 5 lutego 1920 r. w Pucku, okryto nią podczas pogrzebu trumny Nieznanego Żołnierza, Henryka Sienkiewcza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. W 1927 r. dotychczasowy wzór chorągwi zmieniono zgodnie z nowo wprowadzonym wizerunkiem Orła Białego, a na obwodzie chorągwi dodano wzdłuż jej brzegów srebrzysty wężyk generalski ujęty w dwa srebrzyste lamowania. Pomniejszona chorągiew w formie proporca była umieszczana na samochodzie Prezydenta Rzeczypospolitej, a w Marynarce Wojennej podnoszona w czasie obecności głowy państwa na okręcie.

Flagami biało-czerwonymi, zatkniętymi m.in. na Monte Cassino i w Berlinie znaczony był szlak bojowy żołnierza polskiego podczas II wojny światowej, biało-czerwone opaski, naszywki i proporczyki nosili żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie flagi państwowe towarzyszyły wszystkim społecznym, narodowym i niepodległościowym protestom przeciwko narzuconemu Polsce systemowi politycznemu i władzom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W celu pogłębienia i utrwalenia wartości jakie niosą polskie barwy narodowe, w 2004 r. Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 2 Maja – Dniem Flagi.

Kokardy narodowe nosili na mundurach, żołnierze-ochotnicy tzw. „Armii Kośiuszkowskiej", tworzonej w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego w stulecie śmierci Kościuszki oraz jako znak przynależności do Armii Ochotniczej, żołnierze-ochotnicy wojny z bolszewicka Rosją w 1920 r. Powróciły praktycznie, jako – nie kodyfikowany, ale powszechny – znak narodowy po 1990 roku, noszone w dniach świąt narodowych. (prof. Grzegorz Nowik)

źródło: www.prezydent.pl

Straż Miejska…

67-100 Nowa Sól ul. Towarowa 1 (dworzec kolejowy) tel. 68 47-57-780…

Dalej...

Urząd Miejski…

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1267-100 Nowa Sóltel: (68) 459-03-00fax: (68) 459-03-58…

Dalej...

Rachunek

Bank BGŻ nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 0221 1920

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto